Công tác họp giao ban hàng ngày, hàng tháng là một yếu tố không thể thiếu trong công tác bảo vệ tại mục tiêu. Qua các buổi họp giao ban để chỉ huy và nhân viên đánh giá lại kết quả thực hiện công việc. Công ty bảo vệ Việt Dũng luôn yêu cầu toàn bộ cán bộ nhân viên trong công ty thực hiện nghiêm túc việc giao ca và giao ban hàng tháng.

 
Mục đích của việc giao ca là để cho các vị trí bàn giao công việc cho nhau. chỉ huy mục tiêu phân ca trực cho từng nhân viên. Những vẫn đề chưa hoàn thành của ca trực trước sẽ được bàn giao lại cho ca sau thực hiện tiếp..

Nếu trong công việc xảy ra vấn đề gì thì lúc giao ca sẽ cùng nhau trao đổi để đưa ra phương hướng giải quyết. Chúng ta rất dễ nhận ra một điều. Công ty bảo vệ nào thực hiện tốt công tác giao ca thì chất lượng cũng như nghiệp vụ của nhân viên cũng sẽ tốt.